VERKOOPSVOORWAARDEN - CONDITIONS DE VENTE - TERMS

De deelname aan de veiling impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende veilingvoorwaarden :
1. De hoogste bieder zal de koper zijn. Hij zal de verplichting hebben de prijs van de toewijzing van het lot contant te betalen, te vermeerderen met 25 % voor de kosten en de BTW, alsook het volgrecht wanneer dit van toepassing is.Indien U een lot via "INVALUABLE" of "THE SALEROOM" online live bidding" aankoopt bedragen de totale veilingkosten 30 %.

Het volgrecht bedraagt 4% vanaf 2000 € hamerprijs voor kunstenaars dewelke nog geen 70 jaar overleden zijn.

2. Loeckx veilinghuis en de veilingmeester behoudt zich het recht voor een bod te weigeren, hieromtrent een beslissing te nemen, de loten te groeperen of in te houden zonder haar beslissing te motiveren.

3. De aanduidingen vermeld in de catalogus, de aankondigingen, de brochures of elk ander geschrift uitgaande van de veilingzaal dienen als aanwijzingen beschouwd te worden, die de verantwoordelijkheid van Loeckx veilinghuis niet in het gedrang brengen. Loeckx veilinghuis waarborgt niet de echtheid van een beschrijving met betrekking tot de auteur, de oorsprong, de datum, de ouderdom, de toewijzing aan of de echtheid van, het gewicht of de staat van het lot. De aangestelden van Loeckx veilinghuis hebben noch de toelating, noch de bevoegdheid hieromtrent enige waarborg te verschaffen. Bijgevolg dienen de kopers zelf, voor de verkoop, zich te vergewissen van de aard van de loten en hun materiële staat. De juwelen en objecten in de vitrines kunnen door de kopers, voor de verkoop, enkel op afspraak, onderzocht worden.
4. Vanaf de toewijzing worden de voordelen en risico's aan de koper overgedragen. Hij zal nochtans pas eigenaar worden na de betaling van de volledige prijs en van de bijkomende kosten. Op straffe van onontvankelijkheid, moet elke klacht ons bij aangetekend schrijven bereiken binnen de 7 dagen na de toewijzing.
5. In geval van vergissing of betwisting bij de toewijzing zal het lot opnieuw geroepen worden. De instrumenterende gerechtsdeurwaarder of notaris beslist, gedurende de verkoop, soeverein en zonder mogelijkheid tot beroep, over elke betwisting nopens de toewijzing.
6. De kopers zijn gehouden de hun toegewezen loten te betalen en af te halen binnen de drie dagen die de verkoopdag volgen. Eenmaal deze termijn verlopen, behoudt Loeckx veilinghuis zich het recht voor en dit zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling , hetzij de niet afgehaalde loten opnieuw te koop aan te bieden, hetzij deze over te brengen naar een bergplaats op kosten, risico en gevaar van de ingebrekeblijvende koper. Onverminderd de vervolging in betaling lastens de ingebrekeblijvende koper, kunnen de onbetaalde loten na de hierboven vermelde termijn opnieuw te koop aangeboden worden, en dit bij rouwkoop en wanneer Loeckx veilinghuis het gepast acht. In dit geval zal de koper ertoe gehouden zijn het verschil in prijs te betalen, alsook alle kosten en onkosten m.b.t. deze noodgedwongen verkoop. Hij zal geenszins aanspraak kunnen maken op het overschot, mocht dit bestaan.
7. Facturen en rekeninguitreksels dienen contant en bij ontvangst betaald te worden. Bij niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de hoofdsom met 2% nalatigheidsintrest per maand verhoogd. Bij niet betaling op de vervaldag worden de verschuldigde bedragen eveneens en van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 15% met een minimum van € 75.Bij niet stipte betaling zal het veilinghuis Loeckx beroep doen op een internationaal incassobureau.De incasso-kosten die hieraan verbonden zijn ,zullen verhaald worden op de koper en bovenop zijn factuur komen.
8. Elke koper wordt geacht gehandeld te hebben in eigen naam. Hij is persoonlijk gehouden tot de betaling van de loten die hem toegewezen werden, welke ook zijn hoedanigheid moge zijn. Hij zal de prijs in Euros (maximum 3 000 euro cash) betalen of met een gecertificeerde cheque of per bankoverschrijving voor de afhaling ervan en binnen de termijn voorzien in artikel 6. In geval van betaling bij niet gecertificeerde cheque heeft Loeckx veilinghuis het recht de levering van de toegewezen loten uit te stellen tot op het ogenblik van de inning van de cheque. De risico's m.b.t. deze loten blijven, gedurende deze bijkomende termijn, ten laste van de koper.
9. De opsplitsing van facturen na verkoop wordt geweigerd, enkel kooporders overhandigd aan Loeckx veilinghuis of haar afgevaardigde komen in aanmerking.
10. Overeenkomstig de wetgeving inzake B.T.W. , wordt eraan herinnerd dat de facturen door de kopers dienen gevraagd te worden ten laatste voor de vijfde dag van de maand volgend op de verkoop. Geen enkele factuur wordt na deze dag opgesteld. Elke verkoop aan een inwoner van de EU is onderhevig aan de specifieke handelsmarge, zonder aftrek van btw.
11. Indien u niet aanwezig kunt zijn bij de openbare veiling, kunt u een aankoopopdracht invullen. In dit geval kunnen de biedingen niet lager zijn dan € 30. Wij kunnen u ook opbellen tijdens de veiling, voor loten waarvan het eerste bod € 200 bedraagt. Een schriftelijke of elektronische opdracht is evenzeer bindend voor de bieder als een bod bij aanwezigheid in de zaal of per telefoon. Bij gelijke bieding krijgt de bieder die in de zaal aanwezig is voorrang op alle andere bieders.
12. Bieders via e-mail, onze site of een portaal, of bieders met een schriftelijke opdracht, moeten zich informeren over de resultaten van hun aankooporders en zijn gehouden aan dezelfde termijnen voor betaling en afhaling als de kopers in de zaal of per telefoon.
13. Aankoopopdrachten en telefonisch opbod De koper die het wenst kan aankoopopdrachten geven of deelnemen aan het opbieden per telefoon. In dit laatste geval zal de koper zijn deelname aan de veiling moeten bevestigen per brief, fax of e-mail, en zal hij alle inlichtingen in zijn verband mededelen aan LOECKX veilinghuis die zich het recht voorbehoudt zijn coördinaten,recente aankoopfacturen en bancaire referenties op te vragen. LOECKX veilinghuis is niet verantwoordelijk voor vergissingen van de koper bij de aanwijzing van het lot dat hij wenst te kopen of het telefoonnummer waarop hij kan bereikt worden, noch voor eventuele en diverse problemen van communicatie of telefoonlijnen (bezette telefoonlijnen, transmissieproblemen of problemen van netwerk bij gsm, onderbrekingen,communicatieproblemen bij live online Bidding, enz.). Indien twee aankoopopdrachten betrekking hebben op hetzelfde lot en voor hetzelfde bedrag, zal de voorkeur worden gegeven aan de opdracht die het eerst is binnengekomen
14. In geval van betwisting zullen enkel de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.